DIRECTIVA 2004/33/CE din 22 martie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe tehnice pentru sânge şi componente sanguine (Text cu relevanţă pentru SEE) EMITENT: Comisia PRIMA PUBLICARE: Jurnalul Oficial nr. L 91/2004, p. 25 - 39 Descriptor CELEX: 32004L0033 Descriptor natural: Directivă 33 2004 Descriptor serial: Directivă 2004 33 Numai legislaţia Comunităţilor Europene tipărită în ediţia pe hârtie a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică. COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru colectarea, controlul, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sângelui uman şi a componentelor sanguine şi de modificare a Directivei 2001/83/CE*1), în special articolul 29 al doilea paragraf literele (b) - (g), întrucât: (1) Directiva 2002/98/CE stabileşte standardele de calitate şi de siguranţă pentru recoltarea şi testarea sângelui uman şi a componentelor sanguine, indiferent de destinaţia lor, şi pentru prelucrarea, stocarea şi distribuirea lor în cazul în care sunt destinate transfuziei, astfel încât să se asigure un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane. (2) Pentru a preveni transmiterea unor boli prin intermediul sângelui şi a componentelor sanguine şi pentru a asigura un nivel echivalent de calitate şi siguranţă, Directiva 2002/98/CE impune adoptarea unor cerinţe tehnice specifice. (3) Prezenta directivă stabileşte cerinţele tehnice în cauză, ţinând seama de Recomandarea 98/463/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind admisibilitatea donatorilor de plasmă şi sânge şi controlul sângelui donat în Comunitatea Europeană*2), anumite recomandări ale Consiliului Europei, avizul Comitetului ştiinţific pentru medicamente şi dispozitive medicale, monografiile Farmacopeii europene, în special în ceea ce priveşte sângele şi componentele sanguine ca materie primă pentru fabricarea de produse medicinale brevetate, şi recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), precum şi experienţa internaţională în domeniu. (4) Sângele şi componentele sanguine importate din ţări terţe, inclusiv cele utilizate ca materie primă pentru fabricarea de medicamente derivate din sânge şi plasmă de origine umană, ar trebui să îndeplinească cerinţele de calitate şi siguranţă prevăzute de prezenta directivă. (5) În ceea ce priveşte sângele şi componentele sanguine recoltate exclusiv pentru a fi utilizate într-o transfuzie autologă (donare autologă), trebuie prevăzute cerinţe tehnice speciale, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2002/98/CE. Astfel de donări trebuie identificate clar şi păstrate separat de alte donări pentru a se asigura că nu sunt utilizate pentru transfuzarea la alţi pacienţi. (6) Este necesar să se prevadă definiţii comune pentru terminologia tehnică, pentru a se asigura o aplicare consecventă a Directivei 2002/98/CE. (7) Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit prin Directiva 2002/98/CE, ------------ *1) JO L 33, 8.2.2003, p. 30. *2) JO L 203, 21.7.1998, p. 14. ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: ART. 1 Definiţii În sensul prezentei directive, se aplică definiţiile prevăzute în anexa I. ART. 2 Furnizarea de informaţii potenţialilor donatori Statele membre se asigură că centrele de transfuzie sanguină furnizează potenţialilor donatori de sânge sau de componente sanguine informaţiile prevăzute în anexa II partea A. ART. 3 Informaţii solicitate donatorilor Statele membre se asigură că în momentul în care îşi exprimă disponibilitatea de a începe donarea de sânge sau de componente sanguine, donatorii furnizează centrului de transfuzie sanguină informaţiile prevăzute în anexa II partea B. ART. 4 Eligibilitatea donatorilor Centrele de transfuzie sanguină se asigură că donatorii de sânge total şi componente sanguine îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în anexa III. ART. 5 Condiţii de stocare, transport şi distribuţie pentru sânge şi componente sanguine Centrele de transfuzie sanguină asigură conformitatea condiţiilor de stocare, transport şi distribuţie a sângelui şi componentelor sanguine cu cerinţele prevăzute în anexa IV. ART. 6 Cerinţe de calitate şi siguranţă pentru sânge şi componente sanguine Centrele de transfuzie sanguină asigură conformitatea cerinţelor de calitate şi siguranţă pentru sânge şi componente sanguine cu cerinţele prevăzute în anexa V. ART. 7 Donări autologe (1) Centrele de transfuzie sanguină se asigură că donările autologe respectă cerinţele prevăzute de Directiva 2002/98/CE şi cerinţele specifice prevăzute de prezenta directivă. (2) Donările autologe sunt clar identificate ca atare şi sunt păstrate separat de donările alogene. ART. 8 Validarea Statele membre se asigură că testele şi procesele menţionate în anexele II - V sunt validate. ART. 9 Transpunerea (1) Fără a aduce atingere articolului 7 din Directiva 2002/98/CE, statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 8 februarie 2005. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele acestor acte şi un tabel de corespondenţă între actele în cauză şi prezenta directivă. Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. ART. 10 Intrarea în vigoare Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. ART. 11 Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre. Adoptată la Bruxelles, 22 martie 2004. Pentru Comisie David BYRNE Membru al Comisiei ANEXA I DEFINIŢII (astfel cum se prevăd la articolul 1) 1. "Donare autologă" înseamnă sânge şi componente sanguine recoltate de la o persoană şi destinate exclusiv tranfuziei autologe ulterioare sau altei utilizări terapeutice la aceeaşi persoană. 2. "Donare alogenă" înseamnă sânge şi componente sanguine recoltate de la o persoană şi destinate transfuzării la altă persoană, utilizării în dispozitive medicale sau ca materie primă pentru fabricarea de medicamente. 3. "Validare" înseamnă obţinerea unor dovezi documentate şi obiective privind îndeplinirea consecventă a cerinţelor specifice pentru o anumită utilizare prevăzută. 4. "Sânge total" înseamnă o singură donare de sânge. 5. "Crioconservare" înseamnă prelungirea duratei de depozitare a componentelor sanguine prin congelare. 6. "Plasmă" înseamnă partea lichidă a sângelui în care sunt suspendate celulele. Plasma poate fi separată de partea celulară a unei donări de sânge total pentru utilizări terapeutice ca plasmă proaspătă-congelată sau pentru a fi prelucrată ulterior în crioprecipitat sau plasmă, cu crioprecipitatul îndepărtat, pentru transfuzie. Poate fi utilizată pentru fabricarea de medicamente derivate din sânge şi plasmă de origine umană sau la prepararea unor concentrate trombocitare sau a unor concentrate trombocitare cu leucocitele îndepărtate. Poate fi utilizată pentru repunerea în suspensie a preparatelor de eritrocite pentru exsanguinotransfuzie sau transfuzie perinatală. 7. "Crioprecipitat" înseamnă o componentă a plasmei, preparată din plasmă proaspătă-congelată, prin precipitarea prin congelare-decongelare a proteinelor şi concentrarea şi repunerea ulterioară în suspensie a proteinelor precipitate într-un volum redus de plasmă. 8. "Spălare" înseamnă un proces de îndepărtare a plasmei sau a mediului de stocare din produsele celulare prin centrifugare, decantare a lichidului supernatant din celule şi adăugare a unui fluid izotonic de suspensie, care, la rândul său, este în general îndepărtat şi înlocuit după centrifugarea suspensiei. Procesul de centrifugare, decantare şi înlocuire poate fi repetat de mai multe ori. 9. "Eritrocite" înseamnă eritrocitele dintr-o singură donare de sânge total, având o mare parte din plasmă îndepărtată. 10. "Eritrocite, cu supernatantul leuco-trombocitar (>) îndepărtat" înseamnă eritrocitele dintr-o singură donare de sânge total, având o mare parte din plasma din donare îndepărtată. Supernatantul leuco-trombocitar, care conţine o mare parte din trombocitele şi leucocitele din unitatea donată, se îndepărtează. 11. "Eritrocite, cu leucocitele îndepărtate" înseamnă eritrocitele dintr-o singură donare de sânge total, având o mare parte din plasma din donare îndepărtată şi din care sunt îndepărtate leucocitele. 12. "Eritrocite în soluţie aditivă" înseamnă eritrocitele dintr-o singură donare de sânge total, având o mare parte din plasma din donare îndepărtată. Se adaugă o soluţie nutritivă/de conservare. 13. "Soluţie aditivă" înseamnă o soluţie preparată specific pentru conservarea proprietăţilor benefice ale componentelor celulare în timpul stocării. 14. "Eritrocite, cu supernatantul leuco-trombocitar îndepărtat, în soluţie aditivă" înseamnă eritrocitele dintr-o singură donare de sânge total, având o mare parte din plasma din donare îndepărtată. Supernatantul leuco-trombocitar, care conţine o mare parte din trombocitele şi leucocitele din unitatea donată se îndepărtează. Se adaugă o soluţie nutritivă/de conservare. 15. "Supernatantul leuco-trombocitar" înseamnă o componentă sanguină preparată prin centrifugarea unei unităţi de sânge total, care conţine cea mai mare parte a leucocitelor şi trombocitelor. 16. "Eritrocite, cu leucocitele îndepărtate, în soluţie aditivă" înseamnă eritrocitele dintr-o singură donare de sânge total, având o mare parte din plasma din donare îndepărtată şi din care sunt îndepărtate leucocitele. Se adaugă o soluţie nutritivă/de conservare. 17. "Eritrocite de afereză" înseamnă eritrocitele provenite dintr-o donare de eritrocite de afereză. 18. "Afereză" înseamnă metoda de obţinere a uneia sau mai multor componente sanguine prin prelucrarea mecanică a sângelui total, în cadrul căreia componentele reziduale ale sângelui sunt restituite donatorului în cursul sau la sfârşitul procesului. 19. "Trombocite de afereză" înseamnă o suspensie concentrată de trombocite obţinute prin afereză. 20. "Trombocite de afereză, cu leucocitele îndepărtate" înseamnă o suspensie concentrată de trombocite, obţinute prin afereză, din care sunt îndepărtate leucocitele. 21. "Amestec de concentrate trombocitare de la mai mulţi donatori" înseamnă o suspensie concentrată de trombocite, obţinute prin prelucrarea unor unităţi de sânge total şi concentrarea trombocitelor din unităţi în cursul sau la sfârşitul separării. 22. "Amestec de concentrate trombocitare de la mai mulţi donatori, cu leucocitele îndepărtate" înseamnă o suspensie concentrată de trombocite, obţinute prin prelucrarea unor unităţi de sânge total şi concentrarea trombocitelor din unităţi în cursul sau la sfârşitul separării, din care sunt îndepărtate leucocitele. 23. "Concentrat trombocitar de la un singur donator" înseamnă o suspensie concentrată de trombocite obţinute prin prelucrarea unei singure unităţi de sânge total. 24. "Concentrat trombocitar de la un singur donator, cu leucocitele îndepărtate" înseamnă o suspensie concentrată de trombocite obţinute prin prelucrarea unei singure unităţi de sânge total din care sunt îndepărtate leucocitele. 25. "Plasmă proaspătă-congelată" înseamnă plasma supernatantă separată dintr-o donare de sânge integral sau plasma donată prin afereză, congelată şi depozitată. 26. "Plasmă, cu crioprecipitatul îndepărtat, pentru transfuzie" înseamnă o componentă plasmatică preparată dintr-o unitate de plasmă proaspătă-congelată. Ea cuprinde fracţiunea rămasă după îndepărtarea crioprecipitatului. 27. "Granulocite de afereză" înseamnă o suspensie concentrată de granulocite obţinute prin afereză. 28. "Controlul statistic al procesului" înseamnă o metodă de control al calităţii unui produs sau a unui proces care se bazează pe un sistem de analiză a unei probe de dimensiuni adecvate fără a fi necesară măsurarea fiecărui produs sau proces. ANEXA II CERINŢE DE INFORMARE (astfel cum se prevăd la articolele 2 şi 3) PARTEA A Informaţii care trebuie furnizate potenţialilor donatori de sânge sau componente sanguine 1. Materiale educaţionale precise, pe înţelesul publicului larg, despre natura esenţială a sângelui, procedura de donare de sânge, componentele derivate din sângele integral şi donările prin afereză şi beneficiile importante pentru pacienţi. 2. Atât pentru donările alogene, cât şi pentru donările autologe, motivele pentru care sunt necesare o examinare medicală, informaţii privind starea de sănătate şi antecedentele medicale şi testarea sângelui donat, precum şi semnificaţia "consimţământului în cunoştinţă de cauză". Pentru donări alogene, autoexcluderea şi excluderea temporară şi permanentă şi motivele pentru care o persoană nu ar trebui să doneze sânge sau componente sanguine în cazul în care acest lucru ar putea implica un risc pentru receptor. Pentru donări autologe, posibilitatea de excludere şi motivele pentru care procedura de donare nu se efectuează în cazul în care există riscuri pentru sănătatea persoanei în cauză, fie ca donator, fie ca receptor al sângelui sau componentelor sanguine autologe. 3. Informaţii privind protecţia datelor personale: protecţia împotriva divulgării neautorizate a identităţii donatorului, a informaţiilor privind starea de sănătate a donatorului şi a rezultatelor testelor efectuate. 4. Motivele pentru care o persoană nu trebuie să facă donări care îi pun în pericol sănătatea. 5. Informaţii specifice privind natura procedurilor implicate atât în procesul de donare alogenă, cât şi în procesul de donare autologă, şi riscurile implicate de fiecare dintre ele. Pentru donările autologe, posibilitatea ca sângele şi componentele sanguine autologe să nu fie suficiente pentru acoperirea necesarului în transfuzia avută în vedere. 6. Informaţii privind opţiunea donatorilor de a se răzgândi în privinţa donării înainte de a continua sau posibilitatea de retragere sau autoexcludere în orice moment în cursul procesului de donare, fără jenă sau neplăceri. 7. Motivele pentru care este important ca donatorii să informeze centrul de transfuzie sanguină cu privire la orice eveniment ulterior care ar putea face ca orice donare anterioară să devină inadecvată pentru transfuzie. 8. Informaţii privind responsabilitatea centrului de transfuzie sanguină de a informa donatorul, printr-un mecanism adecvat, în cazul în care rezultatele testelor indică o anomalie importantă pentru starea de sănătate a donatorului. 9. Informaţii privind motivele pentru care sângele şi componentele autologe neutilizate sunt eliminate şi nu sunt transfuzate altor pacienţi. 10. Informaţii privind excluderea donatorului şi distrugerea unităţii recoltate în cazul în care rezultatele testelor identifică markeri ai unor virusuri precum HIV, HBV, HCV sau alţi agenţi microbiologici transmisibili prin sânge. 11. Informaţii privind posibilitatea ca donatorii să pună întrebări în orice moment. PARTEA B Informaţii care trebuie obţinute de către centrele de transfuzie sanguină de la donatori la fiecare donare 1. Identificarea donatorului Date personale care permit identificarea unică, şi fără riscuri de eroare, a donatorului, precum şi coordonate de contact. 2. Starea de sănătate şi antecedente medicale Informaţii privind starea de sănătate şi antecedentele medicale, furnizate în cadrul unui chestionar şi al unui interviu personal efectuat de către un lucrător calificat din domeniul asistenţei medicale, inclusiv factori relevanţi care ar putea contribui la identificarea şi eliminarea persoanelor a căror donare ar putea implica un risc de sănătate pentru alte persoane, precum posibilitatea de transmitere a unor boli şi riscuri de sănătate pentru ele însele. 3. Semnătura donatorului Semnătura donatorului, pe chestionarul donatorului, contrasemnat de către lucrătorul din domeniul asistenţei medicale responsabil pentru obţinerea anamnezei care să confirme că donatorul: (a) a citit şi a înţeles materialele educaţionale furnizate; (b) a avut posibilitatea de a pune întrebări; (c) a primit răspunsuri satisfăcătoare la toate întrebările puse; (d) şi-a dat consimţământul în cunoştinţă de cauză pentru continuarea procesului de donare; (e) a fost informat, în cazul unei donări autologe, că este posibil ca sângele şi componentele sanguine donate să nu fie suficiente pentru acoperirea necesarului în transfuzia preconizată şi (f) a confirmat că toate informaţiile furnizate de el sunt, din cunoştinţele sale, adevărate. ANEXA III CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU DONATORII DE SÂNGE TOTAL ŞI DE COMPONENTE SANGUINE (astfel cum se prevăd la articolul 4) 1. CRITERII DE ACCEPTARE PENTRU DONATORII DE SÂNGE TOTAL ŞI DE COMPONENTE SANGUINE În împrejurări excepţionale, un lucrător calificat din cadrul centrului de transfuzie sanguină poate să autorizeze donări individuale ale unor donatori care nu îndeplinesc criteriile de mai jos. Toate cazurile de acest tip trebuie susţinute de documente clare şi intră sub incidenţa dispoziţiilor privind managementul calităţii de la articolele 11, 12 şi 13 din Directiva 2002/98/CE. Criteriile de mai jos nu se aplică donărilor autologe. 1.1. Vârsta şi greutatea corporală a donatorilor ______________________________________________________________________________ | Vârsta | 18 - 65 ani | | | |________________|_________________________________________________| | | 17 - 18 ani | - cu excepţia cazului în care sunt consideraţi | | | | minori conform legii sau cu acordul scris al | | | | părintelui sau tutorelui legal în condiţiile | | | | legii | | |________________|_________________________________________________| | | Donatori peste | - la latitudinea medicului din centrul de | | | 60 de ani la | transfuzie sanguină | | | prima donare | | | |________________|_________________________________________________| | | Peste 65 de ani| - cu permisiunea medicului din centrul de | | | | transfuzie sanguină, reînnoită anual | |___________|________________|________________________________________________ _| | Greutatea | >/= 50 de kg atât pentru donatorii de sânge total, cât şi pentru | | corporală | donatorii de componente sanguine de afereză | |___________|_________________________________________________________________ _| 1.2. Nivelul hemoglobinei în sângele donatorului Hemoglobină pentru femei pentru bărbaţi Aplicabil donatorilor alogeni de sânge >/= 125 g/l >/= 135 g/l total şi de componente celulare 1.3. Nivelul proteinelor în sângele donatorului Proteine >/= 60 g/l Analiza proteinelor pentru donările de plasmă de afereză trebuie efectuată cel puţin anual 1.4. Nivelul trombocitelor în sângele donatorului Trombocite Numărul trombocitelor Nivel necesar pentru donatorii de mai mare sau egal cu trombocite de afereză 150 x 10^9/1 2. CRITERII DE EXCLUDERE PENTRU DONATORII DE SÂNGE TOTAL ŞI DE COMPONENTE SANGUINE Testele şi perioadele de excludere indicate cu un asterisc (*) nu se aplică în cazul în care donarea se utilizează exclusiv pentru plasmă destinată fracţionării. 2.1. Criterii de excludere permanentă pentru donatorii de donări alogene ______________________________________________________________________________ | Boli cardiovasculare | Donatorii potenţiali care suferă sau au suferit de | | | boli cardiovasculare grave, cu excepţia anomaliilor | | | congenitale vindecate complet | |_______________________|_____________________________________________________ _| | Boli ale sistemului | Antecedente de boli grave ale sistemului nervos | | nervos central | central | |_______________________|_____________________________________________________ _| | Tendinţă anormală spre| Donatorii potenţiali care au antecedente de | | hemoragii | coagulopatie | |_______________________|_____________________________________________________ _| | Episoade repetate de | Altele decât convulsii în copilărie sau în cazul în | | sincopă sau | care au trecut trei ani fără recurenţa convulsiilor | | antecedente de | de la data la care donatorului i-a fost administrat | | convulsii | un tratament anticonvulsiv | |_______________________|_____________________________________________________ _| | Boli ale sistemului | Donatorii potenţiali cu boli grave active, cronice | | gastrointestinal, | sau recurente | | genito-urinar, | | | hematologic, | | | imunologic, metabolic,| | | renal sau respirator | | |_______________________|_____________________________________________________ _| | Diabet | În cazul în care este tratat cu insulină | |_______________________|_____________________________________________________ _| | Boli infecţioase | Hepatita B, cu excepţia persoanelor AgHBs negative | | |cu imunitate demonstrată | | |______________________________________________________| | | Hepatita C | | |______________________________________________________| | | HIV - 1/2 | | |______________________________________________________| | | HTLV I/II | | |______________________________________________________| | | Babesioză (*) | | |______________________________________________________| | | Kala-azar (leishmanioză viscerală) (*) | | |______________________________________________________| | | Tripanosoma cruzi (boala Chagas) (*) | |_______________________|_____________________________________________________ _| | Boli maligne | Cu excepţia cancerului in situ vindecat complet | |_______________________|_____________________________________________________ _| | Encefalite spongiforme| Persoane care au antecedente familiale care le expun | | transmisibile (EST) | riscului de a dezvolta o EST, persoane care au fost | | (de exemplu boala | supuse unui transplant de cornee sau de dura mater | | Creutzfeldt-Jacob sau | sau care au fost tratate anterior cu medicamente | | o variantă a bolii | derivate din glande pituitare umane. Pentru varianta | | Creutzfeldt-Jacob) | bolii Creutzfeldt-Jacob, pot fi recomandate măsuri | | | suplimentare de precauţie. | |_______________________|_____________________________________________________ _| | Consum de droguri pe | Orice antecedente de consum de droguri neprescrise | | cale intravenoasă sau | pe cale intravenoasă sau intramusculară, inclusiv | | intramusculară | steroizi sau hormoni anabolizanţi | |_______________________|_____________________________________________________ _| | Beneficiarii unui | | | xenotransplant | | |_______________________|_____________________________________________________ _| | Comportamentul sexual | Persoanele al căror comportament sexual le expune | | | unui risc ridicat de contactare a unor boli | | | infecţioase grave transmisibile prin sânge | |_______________________|_____________________________________________________ _| 2.2. Criterii de excludere temporară pentru donatorii de donări alogene 2.2.1. Infecţii Durata perioadei de excludere După o boală infecţioasă, donatorii potenţiali sunt excluşi pentru cel puţin două săptămâni de la vindecarea clinică completă. Cu toate acestea, pentru bolile infecţioase enumerate în tabel se aplică următoarele perioade de excludere: ______________________________________________________________________________ | Bruceloză (*) | 2 ani de la data vindecării complete | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Osteomielită | 2 ani de la confirmarea vindecării | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Febra Q (*) | 2 ani de la data confirmării vindecării | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Sifilis (*) | 1 an de la data confirmării vindecării | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Toxoplasmoză (*) | 6 luni de la data vindecării clinice | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Tuberculoză | 2 ani de la data confirmării vindecării | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Reumatism articular acut | 2 ani de la data dispariţiei simptomelor, în | | | absenţa unor dovezi ale unei boli cardiace | | | cronice | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Febră > grade C | 2 săptămâni de la data dispariţiei simptomelor | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Boli de tip gripal | 2 săptămâni de la data dispariţiei simptomelor | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Malarie (*) | | |_____________________________|_______________________________________________ _| | - persoane care au trăit | 3 ani de la întoarcerea din ultima vizită | | într-o zonă cu malarie | într-o zonă endemică, cu condiţia ca persoana | | endemică în primii cinci ani| în cauză să nu prezinte simptome; | | de viaţă |________________________________________________| | | poate fi redusă la 4 luni în cazul în care la | | | fiecare donare testul imunologic sau testul | | | molecular genomic este negativ | |_____________________________|_______________________________________________ _| | - persoane care au | 3 ani de la încetarea tratamentului şi absenţa | | antecedente de malarie | simptomelor. Accept ulterior doar în cazul în | | | care testul imunologic sau testul genomic | | | molecular este negativ | |_____________________________|_______________________________________________ _| | - vizitatori asimptomatici | 6 luni de la părăsirea zonei endemice, cu | | ai zonelor endemice | excepţia cazului în care testul imunologic sau | | | testul genomic molecular este negativ | |_____________________________|_______________________________________________ _| | - persoane care au | 3 ani de la dispariţia simptomelor | | antecedente de boli febrile | poate fi redusă la 4 luni în cazul în care | | nediagnosticate în cursul | testul imunologic sau testul genomic molecular | | unei vizite într-o zonă | este negativ | | endemică sau ulterior, în | | | termen de şase luni | | |_____________________________|_______________________________________________ _| | - Virusul West Nile (WNV) | 28 de zile de la părăsirea zonei care prezintă | | (*) | cazuri de transmitere a WNV la oameni | |_____________________________|_______________________________________________ _| 2.2.2. Expunere la riscul de contractare a unor infecţii transmisibile prin transfuzii ______________________________________________________________________________ | - Examen endoscopic cu | Excludere 6 luni sau 4 luni în cazul în care un| |instrumente flexibile | test NAT pentru hepatita C este negativ | |_____________________________| | | - proiecţie de sânge pe | | | mucoase sau înţepătură cu un| | | ac | | |_____________________________| | | - transfuzie de componente | | | sanguine | | |_____________________________| | | - transplant de ţesuturi sau| | | de celule de origine umană | | |_____________________________| | | - operaţie chirurgicală | | | importantă | | |_____________________________| | | - tatuaj sau "body piercing"| | |_____________________________| | | - acupunctură (în cazul în | | | care nu este practicată de | | | un practician calificat cu | | | ace sterile de unică | | | folosinţă) | | |_____________________________| | | - persoane supuse riscului | | | din cauza unor contacte | | | apropiate cu persoane având | | | hepatită B | | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Persoane al căror | Excludere după încetarea comportamentului | | comportament sau ale căror | riscant pentru o perioadă determinată în | | activităţi le expun riscului| funcţie de boala în cauză şi disponibilitatea | | de contractare a unor boli | unor teste adecvate | | infecţioase transmisibile | | | prin sânge. | | |_____________________________|_______________________________________________ _| 2.2.3. Vaccinare ______________________________________________________________________________ | Virusuri sau bacterii | 4 săptămâni | | atenuate | | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Virusuri, bacterii sau | Fără excludere, în cazul în care persoana se | | rickettsiae inactivate/ucise| simte bine | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Anatoxine | Fără excludere, în cazul în care persoana se | | | simte bine | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Vaccinuri împotriva | Fără excludere, în cazul în care persoana se | | hepatitei A sau hepatitei B | simte bine şi nu este expusă | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Rabie | Fără excludere, în cazul în care persoana se | | | simte bine şi nu este expusă | | | În cazul în care se administrează vaccinul după| | | expunere, excludere pentru un an | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Vaccinuri împotriva | Fără excludere, în cazul în care persoana se | | encefalitei transmise de | simte bine şi nu este expusă | | căpuşe | | |_____________________________|_______________________________________________ _| 2.2.4. Alte excluderi temporare ______________________________________________________________________________ | Sarcină | 6 luni de la naştere sau de la întreruperea | | | sarcinii, mai puţin în cazuri excepţionale şi | | | la latitudinea unui medic | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Intervenţie chirurgicală | 1 săptămână | | minoră | | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Tratament stomatologic | Tratament minor stomatologic sau de igienă | | | dentară - excludere până a doua zi | | | (NB: extracţiile, obturaţiile radiculare sau | | | tratamentele similare sunt considerate | | | intervenţii chirurgicale minore) | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Tratament medicamentos | În funcţie de natura medicamentului prescris, | | | de modul său de acţiune şi de afecţiunea | | | tratată | |_____________________________|_______________________________________________ _| 2.3. Excludere în situaţii epidemiologice deosebite ______________________________________________________________________________ | Situaţii epidemiologice | Excludere în funcţie de situaţia epidemiologică| | deosebite (de exemplu, | (Astfel de excluderi ar trebui notificate de | | focare de boli) | către autoritatea competentă Comisiei Europene | | | în vederea desfăşurării unor acţiuni | | | comunitare) | |_____________________________|_______________________________________________ _| 2.4. Criterii de excludere pentru donatorii de donări autologe ______________________________________________________________________________ | Boli cardiace grave | În funcţie de contextul clinic al recoltării de| | | sânge | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Persoane care prezintă sau | Statele membre pot, cu toate acestea, să adopte| | au antecedente de | dispoziţii specifice pentru donările autologe | | - hepatită B, cu excepţia | efectuate de astfel de persoane | | persoanelor HBsAg negative | | | cu imunitate demonstrată | | | - hepatită C | | | - HIV 1/2 | | | - HTLV I/II | | |_____________________________|_______________________________________________ _| | Infecţie bacteriană activă | | |_____________________________|_______________________________________________ _| ANEXA IV CONDIŢII DE DEPOZITARE, TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE PENTRU SÂNGE ŞI COMPONENTE SANGUINE (astfel cum se prevăd la articolul 5) 1. DEPOZITARE 1.1. Depozitare sub formă lichidă ______________________________________________________________________________ | Componentă | Temperatura de | Perioada maximă de | | | depozitare | depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Preparate de eritrocite | între +2 şi +6 grade C | de la 28 la 49 de zile, | | şi sânge total (în cazul| | în funcţie de procesele | | în care se utilizează | | utilizate pentru | | pentru transfuzare ca | | recoltare, prelucrare şi | | sânge total) | | depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Preparate trombocitare | între +20 şi +24 grade C| 5 zile: pot fi depozitate| | | | timp de 7 zile pentru | | | | detectarea şi reducerea | | | | contaminării bacteriene | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Granulocite | între +20 şi +24 grade C| 24 de ore | |_________________________|_________________________|_________________________ _| 1.2. Crioconservare ______________________________________________________________________________ | Componentă | Condiţii şi perioadă de depozitare | |_________________________|___________________________________________________ _| | Eritrocite | până la 30 de ani, în funcţie de procesele | | | utilizate pentru recoltare, prelucrare şi | | | depozitare | |_________________________|___________________________________________________ _| | Trombocite | până la 24 de luni, în funcţie de procesele | | | utilizate pentru recoltare, prelucrare şi | | | depozitare | |_________________________|___________________________________________________ _| | Plasmă şi crioprecipitat| până la 36 de luni, în funcţie de procesele | | | utilizate pentru recoltare, prelucrare şi | | | depozitare | |_________________________|___________________________________________________ _| | Eritrocitele şi trombocitele crioconservate trebuie preparate într-un mediu | | adecvat după decongelare. Perioada admisă de depozitare după decongelare | | depinde de metoda utilizată. | |_____________________________________________________________________________ _| 2. TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE Transportul şi distribuţia de sânge şi de componente sanguine în toate etapele lanţului transfuzional se fac în condiţii care asigură menţinerea integrităţii produsului. 3. CERINŢE SUPLIMENTARE PENTRU DONĂRI AUTOLOGE 3.1. Sângele şi componentele sanguine autologe trebuie să fie clar identificate ca atare şi depozitate, transportate şi distribuite separat de sângele şi de componentele sanguine alogene. 3.2. Sângele şi componentele sanguine autologe trebuie să fie etichetate astfel cum se prevede în Directiva 2002/98/CE, eticheta trebuind să includă, de asemenea, identificarea donatorului şi avertismentul "EXCLUSIV PENTRU TRANSFUZIE AUTOLOGĂ". ANEXA V CERINŢE DE CALITATE ŞI SIGURANŢĂ PENTRU SÂNGE ŞI COMPONENTE SANGUINE (astfel cum se prevăd la articolul 6) 1. COMPONENTELE SANGUINE ______________________________________________________________________________ | 1. Preparate de | Componentele enumerate la punctele 1.1 - 1.8 pot fi| | eritrocite | procesate suplimentar în cadrul centrelor de | | | transfuzie sanguină şi trebuie etichetate în | | | consecinţă | |_________________________|___________________________________________________ _| | 1.1. | Eritrocite | |_________________________|___________________________________________________ _| | 1.2. | Eritrocite, cu supernatantul leuco-trombocitar | | | îndepărtat | |_________________________|___________________________________________________ _| | 1.3. | Eritrocite, cu leucocitele îndepărtate | |_________________________|___________________________________________________ _| | 1.4. | Eritrocite, în soluţie aditivă | |_________________________|___________________________________________________ _| | 1.5. | Eritrocite, cu supernatantul leuco-trombocitar | | | îndepărtat, în soluţie aditivă | |_________________________|___________________________________________________ _| | 1.6. | Eritrocite, cu leucocitele îndepărtate, în soluţie | | | aditivă | |_________________________|___________________________________________________ _| | 1.7. | Eritrocite de afereză | |_________________________|___________________________________________________ _| | 1.8. | Sânge total | |_________________________|___________________________________________________ _| | 2. Preparate | Componentele enumerate la punctele 2.1 - 2.6 pot fi| | trombocitare | procesate suplimentar în cadrul centrelor de | | | transfuzie sanguină şi trebuie etichetate în | | | consecinţă | |_________________________|___________________________________________________ _| | 2.1. | Trombocite de afereză | |_________________________|___________________________________________________ _| | 2.2. | Trombocite de afereză cu leucocitele îndepărtate | |_________________________|___________________________________________________ _| | 2.3. | Amestec de concentrate trombocitare de la mai mulţi| | | donatori | |_________________________|___________________________________________________ _| | 2.4. | Amestec de concentrate trombocitare de la mai mulţi| | | donatori, cu leucocitele îndepărtate | |_________________________|___________________________________________________ _| | 2.5. | Concentrat trombocitar de la un singur donator | |_________________________|___________________________________________________ _| | 2.6. | Concentrat trombocitar de la un singur donator, cu | | | leucocitele îndepărtate | |_________________________|___________________________________________________ _| | 3. Preparate din plasmă | Componentele enumerate la punctele 3.1 - 3.3 pot fi| | | procesate suplimentar în cadrul centrelor de | | | transfuzie sanguină şi trebuie etichetate în | | | consecinţă | |_________________________|___________________________________________________ _| | 3.1. | Plasmă proaspătă-congelată | |_________________________|___________________________________________________ _| | 3.2. | Plasmă proaspătă-congelată, cu crioprecipitatul | | | îndepărtat | |_________________________|___________________________________________________ _| | 3.3. | Crioprecipitat | |_________________________|___________________________________________________ _| | 4. | Granulocite de afereză | |_________________________|___________________________________________________ _| | 5. Noi componente | Cerinţele de calitate şi siguranţă pentru noi | | | componente sanguine trebuie reglementate de către | | | autoritatea naţională competentă. Astfel de noi | | | componente trebuie notificate Comisiei Europene, în| | | vederea adoptării unor acţiuni comunitare. | |_________________________|___________________________________________________ _| 2. CERINŢE PRIVIND MANANGEMENTUL CALITĂŢII PENTRU SÂNGE ŞI COMPONENTE SANGUINE 2.1. Sângele şi componentele sanguine trebuie să respecte măsurările tehnice de calitate prezentate în continuare şi trebuie să fie conforme cu rezultatele acceptabile. 2.2. Trebuie să se asigure controlul bacteriologic adecvat la recoltare şi în procesul de fabricare. 2.3. Statele membre trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a se asigura că importurile de sânge şi de componente sanguine din ţări terţe, inclusiv cele utilizate ca materie primă pentru fabricarea de medicamente derivate din sânge sau plasmă de origine umană, îndeplinesc standarde de calitate şi siguranţă echivalente cu cele prevăzute de prezenta directivă. 2.4. Pentru donările autologe, măsurările marcate cu un asterisc (*) reprezintă doar recomandări. ______________________________________________________________________________ | Componente | Măsurări de calitate | Rezultate acceptabile | | | necesare | pentru măsurările de | | | Frecvenţa necesară a | calitate | | | prelevării de probe | | | | pentru toate măsurările | | | | se determină utilizând | | | | controlul statistic al | | | | procesului | | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Eritrocite | Volum | În funcţie de | | | | caracteristicile de | | | | depozitare, astfel încât | | | | să se menţină produsul în| | | | limitele specificaţiilor | | | | pentru hemoglobină şi | | | | hemoliză | | |_________________________|__________________________| | | Hemoglobină (*) | Cel puţin 45 g pe unitate| | |_________________________|__________________________| | | Hemoliză | Sub 0,8% din masa | | | | eritrocitelor la | | | | sfârşitul perioadei de | | | | depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Eritrocite, cu | Volum | În funcţie de | | supernatantul | | caracteristicile de | | leuco-trombocitar | | depozitare, astfel încât | | îndepărtat | | să se menţină produsul în| | | | limitele specificaţiilor | | | | pentru hemoglobină şi | | | | hemoliză | | |_________________________|__________________________| | | Hemoglobină (*) | Cel puţin 43 g per | | | | unitate | | |_________________________|__________________________| | | Hemoliză | Sub 0,8% din masa | | | | eritrocitelor la | | | | sfârşitul perioadei de | | | | depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Eritrocite, cu | Volum | În funcţie de | | leucocitele îndepărtate | | caracteristicile de | | | | depozitare, astfel încât | | | | să se menţină produsul în| | | | limitele specificaţiilor | | | | pentru hemoglobină şi | | | | hemoliză | | |_________________________|__________________________| | | Hemoglobină (*) | Cel puţin 40 g pe unitate| | |_________________________|__________________________| | | Conţinut de leucocite | Sub 1 x 10^6 per unitate | | |_________________________|__________________________| | | Hemoliză | Sub 0,8% din masa | | | | eritrocitelor la | | | | sfârşitul perioadei de | | | | depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Eritrocite, în soluţie | Volum | În funcţie de | | aditivă | | caracteristicile de | | | | depozitare, astfel încât | | | | să se menţină produsul în| | | | limitele specificaţiilor | | | | pentru hemoglobină şi | | | | hemoliză | | |_________________________|__________________________| | | Hemoglobină (*) | Cel puţin 45 g pe unitate| | |_________________________|__________________________| | | Hemoliză | Sub 0,8% din masa | | | | eritrocitelor la | | | | sfârşitul perioadei de | | | | depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Eritrocite, cu | Volum | În funcţie de | | supernatantul | | caracteristicile de | | leuco-trombocitar | | depozitare, astfel încât | | îndepărtat, în soluţie | | să se menţină produsul în| | aditivă | | limitele specificaţiilor | | | | pentru hemoglobină şi | | | | hemoliză | | |_________________________|__________________________| | | Hemoglobină (*) | Cel puţin 43 g pe unitate| | |_________________________|__________________________| | | Hemoliză | Sub 0,8% din masa | | | | eritrocitelor la | | | | sfârşitul perioadei de | | | | depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Eritrocite, cu | Volum | În funcţie de | | leucocitele îndepărtate,| | caracteristicile de | | în soluţie aditivă | | depozitare, astfel încât | | | | să se menţină produsul în| | | | limitele specificaţiilor | | | | pentru hemoglobină şi | | | | hemoliză | | |_________________________|__________________________| | | Hemoglobină (*) | Cel puţin 40 g pe unitate| | |_________________________|__________________________| | | Conţinut de leucocite | Sub 1 x 106 pe unitate | | |_________________________|__________________________| | | Hemoliză | Sub 0,8% din masa | | | | eritrocitelor la | | | | sfârşitul perioadei de | | | | depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Eritrocite de afereză | Volum | În funcţie de | | | | caracteristicile de | | | | depozitare, astfel încât | | | | să se menţină produsul în| | | | limitele specificaţiilor | | | | pentru hemoglobină şi | | | | hemoliză | | |_________________________|__________________________| | | Hemoglobină (*) | Cel puţin 40 g pe unitate| | |_________________________|__________________________| | | Hemoliză | Sub 0,8% din masa | | | | eritrocitelor la | | | | sfârşitul perioadei de | | | | depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Sânge total | Volum | În funcţie de | | | | caracteristicile de | | | | depozitare, astfel încât | | | | să se menţină produsul în| | | | limitele specificaţiilor | | | | pentru hemoglobină şi | | | | hemoliză | | | | 450 ml +/- 50 ml | | | | Pentru donări pediatrice | | | | autologe de sânge total -| | | | cel mult 10,5 ml/kg | | | | greutate corporală | | |_________________________|__________________________| | | Hemoglobină (*) | Cel puţin 45 g pe unitate| | |_________________________|__________________________| | | Hemoliză | Sub 0,8% din masa | | | | eritrocitelor la | | | | sfârşitul perioadei de | | | | depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Trombocite de afereză | Volum | În funcţie de | | | | caracteristicile de | | | | depozitare, astfel încât | | | | să se menţină produsul în| | | | limitele specificaţiilor | | | | pentru pH | | |_________________________|__________________________| | | Conţinut de trombocite | Sunt permise variaţii ale| | | | conţinutului de | | | | trombocite pentru o | | | | singură donare în | | | | limitele conforme cu | | | | condiţiile validate de | | | | preparare şi conservare | | |_________________________|__________________________| | | pH | 6,4 - 7,4 corectat la 22 | | | | grade C, la sfârşitul | | | | perioadei de depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Trombocite de afereză, | Volum | În funcţie de | | cu leucocitele | | caracteristicile de | | îndepărtate | | depozitare, astfel încât | | | | să se menţină produsul în| | | | limitele specificaţiilor | | | | pentru pH | | |_________________________|__________________________| | | Conţinut de trombocite | Sunt permise variaţii ale| | | | conţinutului de | | | | trombocite pentru o | | | | singură donare în | | | | limitele conforme cu | | | | condiţiile validate de | | | | preparare şi conservare | | |_________________________|__________________________| | | Conţinut de leucocite | Sub 1 x 10^6 pe unitate | | |_________________________|__________________________| | | pH | 6,4 - 7,4 corectat la 22 | | | | grade C, la sfârşitul | | | | perioadei de depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Amestec de concentrate | Volum | În funcţie de | | trombocitare de la mai | | caracteristicile de | | mulţi donatori | | depozitare, astfel încât | | | | să se menţină produsul în| | | | limitele specificaţiilor | | | | pentru pH | | |_________________________|__________________________| | | Conţinut de trombocite | Sunt permise variaţii ale| | | | conţinutului de | | | | trombocite pentru o | | | | singură donare în | | | | limitele conforme cu | | | | condiţiile validate de | | | | preparare şi conservare | | |_________________________|__________________________| | | Conţinut de leucocite | Sub 0,2 x 10^9 pe unitate| | | | (metoda plasmei | | | | îmbogăţite în trombocite)| | | | Sub 0,05 x 10^9 pe | | | | unitate (metoda | | | | "buffy-coat") | | |_________________________|__________________________| | | pH | 6,4 - 7,4 corectat la 22 | | | | grade C, la sfârşitul | | | | perioadei de depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Amestec de concentrate | Volum | În funcţie de | | trombocitare de la mai | | caracteristicile de | | mulţi donatori, cu | | depozitare, astfel încât | | leucocitele îndepărtate | | să se menţină produsul în| | | | limitele specificaţiilor | | | | pentru pH | | |_________________________|__________________________| | | Conţinut de trombocite | Sunt permise variaţii ale| | | | conţinutului de | | | | trombocite pe amestec în | | | | limite conforme cu | | | | condiţiile validate de | | | | preparare şi conservare | | |_________________________|__________________________| | | Conţinut de leucocite | Sub 1 x 10^6 pe amestec | | |_________________________|__________________________| | | pH | 6,4 - 7,4 corectat la 22 | | | | grade C, la sfârşitul | | | | perioadei de depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Concentrat trombocitar | Volum | În funcţie de | | de la un singur donator | | caracteristicile de | | | | depozitare, astfel încât | | | | să se menţină produsul în| | | | limitele specificaţiilor | | | | pentru pH | | |_________________________|__________________________| | | Conţinut de trombocite | Sunt permise variaţii ale| | | | conţinutului de | | | | trombocite pentru o | | | | singură unitate în | | | | limitele conforme cu | | | | condiţiile validate de | | | | preparare şi conservare | | |_________________________|__________________________| | | Conţinut de leucocite | Sub 0,2 x 10^9 pe unitate| | | | (metoda plasmei | | | | îmbogăţite cu trombocite)| | | | Sub 0,05 x 10^9 pe | | | | unitate (metoda "buffy | | | | coat") | | |_________________________|__________________________| | | pH | 6,4 - 7,4 corectat la 22 | | | | grade C, la sfârşitul | | | | perioadei de depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Concentrat trombocitar | Volum | În funcţie de | | de la un singur donator,| | caracteristicile de | | cu leucocitele | | depozitare, astfel încât | | îndepărtate | | să se menţină produsul în| | | | limitele specificaţiilor | | | | pentru pH | | |_________________________|__________________________| | | Conţinut de trombocite | Sunt permise variaţii ale| | | | conţinutului de | | | | trombocite pentru o | | | | singură unitate în | | | | limitele conforme cu | | | | condiţiile validate de | | | | preparare şi conservare | | |_________________________|__________________________| | | Conţinut de leucocite | Sub 1 x 10^6 pe unitate | | |_________________________|__________________________| | | pH | 6,4 - 7,4 corectat la 22 | | | | grade C, la sfârşitul | | | | perioadei de depozitare | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Plasmă proaspătă- | Volum | Volumul declarat +/- 10% | | congelată |_________________________|__________________________| | | Factor VIIIc (*) | Media (după congelare şi | | | | decongelare): cel puţin | | | | 70% din valoarea unităţii| | | | de plasmă proaspăt | | | | recoltată | | |_________________________|__________________________| | | Proteine totale (*) | Cel puţin 50 g/l | | |_________________________|__________________________| | | Conţinut celular | Eritrocite: | | | rezidual (*) | sub 6,0 x 10^9/l | | | | Leucocite: | | | | sub 0,1 x 10^9/l | | | | Trombocite: | | | | sub 50 x 10^9/l | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Plasmă proaspătă- | Volum | Volumul declarat +/- 10% | | congelată cu |_________________________|__________________________| | crioprecipitatul | Conţinut celular | Eritrocite: | | îndepărtat | rezidual (*) | sub 6,0 x 10^9/l | | | | Leucocite: | | | | sub 0,1 x 10^9/l | | | | Trombocite: | | | | sub 50 x 10^9/l | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Crioprecipitat | Conţinut de fibrinogen | Mai mare sau egal cu 140 | | | (*) | mg pe unitate | | |_________________________|__________________________| | | Conţinut de factor VIIIc| Mai mare sau egal cu 70 | | | (*) | de unităţi internaţionale| | | | pe unitate | |_________________________|_________________________|_________________________ _| | Granulocite de afereză | Volum | Sub 500 ml | | |_________________________|__________________________| | | Conţinut de granulocite | Mai mare decât 1 x 10^10 | | | | granulocite/unitate | |_________________________|_________________________|_________________________ _|

 

DIRECTIVA 2004-33-CE din 22 martie 2004

22 aprilie 2019