DIRECTIVA 2005/61/CE din 30 septembrie 2005 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de trasabilitate şi notificarea incidentelor şi a reacţiilor adverse grave (Text cu relevanţă pentru SEE) EMITENT: Comisia PRIMA PUBLICARE: Jurnalul Oficial nr. L 256/2005, p. 32 - 40 Descriptor CELEX: 32005L0061 Descriptor natural: Directivă 61 2005 Descriptor serial: Directivă 2005 61 Numai legislaţia Comunităţilor Europene tipărită în ediţia pe hârtie a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică. COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sângelui uman şi a componentelor sangvine şi de modificare a Directivei 2001/83/CE*1), în special articolul 29 alineatul (2) literele (a) şi (i), întrucât: (1) Directiva 2002/98/CE stabileşte standarde de calitate şi securitate pentru recoltarea şi testarea sângelui uman şi a componentelor sangvine, indiferent de utilizarea preconizată, şi pentru prelucrarea, stocarea şi distribuirea lor, în cazul în care sunt destinate transfuziei, astfel încât să se asigure un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane. (2) Pentru a preveni transmiterea de boli prin intermediul sângelui şi a componentelor sangvine şi pentru a asigura un nivel de calitate şi de securitate echivalent, Directiva 2002/98/CE prevede stabilirea unor cerinţe tehnice specifice în ceea ce priveşte trasabilitatea, o procedură comunitară pentru notificarea incidentelor şi a reacţiilor adverse grave şi forma acestei notificări. (3) Incidentele şi reacţiile adverse grave suspectate trebuie să fie prezentate autorităţilor competente de îndată ce sunt cunoscute. Prin urmare, prezenta directivă stabileşte forma notificării, determinând minimul de date necesare, fără a aduce atingere capacităţii statelor membre de a menţine şi de a introduce pe teritoriul propriu măsuri de protecţie mai stricte, care respectă dispoziţiile tratatului, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2002/98/CE. (4) Prezenta directivă stabileşte cerinţele tehnice menţionate anterior, care iau în considerare Recomandarea 98/463/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind admisibilitatea donatorilor de sânge şi de plasmă şi verificarea sângelui donat în Comunitatea Europeană*2), Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman*3), Directiva 2004/33/CE a Comisiei din 22 martie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe tehnice pentru sânge şi componente sangvine*4) şi anumite recomandări ale Consiliului Europei. (5) Prin urmare, sângele şi componentele sangvine importate din ţări terţe, inclusiv cele folosite ca materie primă pentru producerea medicamentelor derivate din sânge uman şi plasmă umană, destinate a fi distribuite în Comunitate, trebuie să respecte standardele şi specificaţiile comunitare echivalente în ceea ce priveşte trasabilitatea şi cerinţele de notificare a incidentelor şi a reacţiilor adverse grave, prevăzute de prezenta directivă. (6) Este necesar să se stabilească definiţii comune în ceea ce priveşte terminologia tehnică, pentru a se asigura punerea în aplicare coerentă a Directivei 2002/98/CE. (7) Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul comitetului înfiinţat prin Directiva 2002/98/CE, ------------ *1) JO L 33, 8.2.2003, p. 30. *2) JO L 203, 21.7.1998, p. 14. *3) JO L 311, 28.11.2001, p. 67. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/27/CE (JO L 136, 30.4.2004, p. 34). *4) JO L 91, 30.3.2004, p. 25. ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: ART. 1 Definiţii În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii: (a) "trasabilitate" înseamnă capacitatea de a identifica fiecare unitate de sânge sau componentă sangvină derivată din aceasta de la donator la destinaţia finală fie că este vorba despre un recipient, despre un producător de medicamente, fie de locul de distrugere şi invers; (b) "unitatea raportoare" înseamnă unitatea de transfuzie sangvină, depozitul de sânge din cadrul spitalului sau clădirea unde are loc transfuzia, care informează autorităţile competente cu privire la reacţiile adverse grave sau/şi la incidentele adverse grave; (c) "recipient" înseamnă persoana căreia i s-a făcut o transfuzie de sânge sau de componente sangvine; (d) "livrare" înseamnă furnizarea de sânge sau de componente sangvine de către o unitate de transfuzie sangvină sau de către un depozit de sânge din cadrul spitalului, în vederea transfuziei către un recipient; (e) "imputabilitate" înseamnă posibilitatea ca o reacţie adversă gravă la un recipient să poată fi atribuită sângelui sau componentei sangvine transfuzate sau posibilitatea ca o reacţie adversă gravă la un donator să poată fi atribuită procesului de donare de sânge; (f) "unităţi" înseamnă spitalele, clinicile, producătorii şi unităţile biomedicale de cercetare cărora li se poate furniza sânge sau componente sangvine. ART. 2 Trasabilitatea (1) Statele membre asigură trasabilitatea sângelui şi a componentelor sangvine prin intermediul unor proceduri de identificare precise, al arhivării dosarelor şi al unui sistem de etichetare adecvat. (2) Statele membre se asigură că sistemul de trasabilitate existent în cadrul unităţii de transfuzie sangvină permite determinarea localizării şi a stadiului de prelucrare a componentelor sangvine. (3) Statele membre se asigură că fiecare unitate de transfuzie sangvină dispune de un sistem de identificare unică a fiecărui donator, a fiecărei unităţi de sânge recoltate şi a fiecărei componente sangvine preparate, indiferent de utilizarea preconizată, precum şi a fiecărei instituţii căreia i s-a livrat o anumită componentă sangvină. (4) Statele membre se asigură că toate unităţile dispun de un sistem de înregistrare a fiecărei unităţi de sânge sau a fiecărei componente sangvine primite, fie că a fost sau nu prelucrată la faţa locului, şi a destinaţiei finale a unităţii primite, transfuzată ori distrusă sau returnată unităţii de transfuzie sangvină distribuitor. (5) Statele membre se asigură că fiecare unitate de transfuzie sangvină dispune de un identificator unic, care să permită stabilirea unei legături precise între unitatea de transfuzie sangvină şi fiecare unitate de sânge pe care a recoltat-o şi fiecare componentă sangvină pe care a preparat-o. ART. 3 Procedura de verificare a procesului de eliberare de sânge şi componente sangvine Statele membre se asigură că unitatea de transfuzie sangvină, atunci când eliberează unităţi de sânge sau componente sangvine pentru transfuzie, sau depozitul de sânge din cadrul spitalului dispune de o procedură care să permită verificarea faptului că fiecare unitate de sânge eliberată a fost transfuzată recipientului căruia îi era destinată sau, în cazul în care nu a fost transfuzată, verificarea destinaţiei sale ulterioare. ART. 4 Înregistrarea datelor privind trasabilitatea Statele membre se asigură că unităţile de transfuzie sangvină, depozitele de sânge din cadrul spitalelor sau unităţile păstrează datele menţionate la anexa I cel puţin 30 de ani, pe un suport adecvat şi lizibil, pentru a se asigura trasabilitatea. ART. 5 Notificarea reacţiilor adverse grave (1) Statele membre se asigură că unităţile unde se efectuează transfuzii dispun de anumite proceduri care să permită înregistrarea transfuziilor şi notificarea fără întârziere a unităţilor de transfuzie sangvină cu privire la orice reacţie adversă gravă manifestată de recipienţi în timpul sau după efectuarea transfuziei, care poate fi imputată calităţii sau securităţii sângelui sau a componentelor sangvine. (2) Statele membre se asigură că unităţile raportoare dispun de proceduri care să permită informarea autorităţii competente, de îndată ce este posibil, cu privire la orice informaţii relevante privind reacţiile adverse grave suspectate. Se vor folosi formularele de notificare stabilite în partea A şi partea C din anexa II. (3) Statele membre se asigură că unităţile raportoare: (a) informează autoritatea competentă cu privire la orice informaţii relevante privind reacţiile adverse grave cu un nivel de imputabilitate 2 sau 3, după cum se menţionează în partea B din anexa II, care pot fi imputate calităţii şi securităţii sângelui şi a componentelor sangvine; (b) informează autoritatea competentă cu privire la orice caz de transmitere a unui agent infecţios prin sânge sau componente sangvine, de îndată ce acest lucru este cunoscut; (c) descriu măsurile luate cu privire la celelalte componente sangvine în cauză, care au fost distribuite pentru transfuzie sau pentru a fi folosite ca şi plasmă destinată fracţionării; (d) evaluează reacţiile adverse grave suspectate, în conformitate cu nivelurile de imputabilitate stabilite în partea B din anexa II; (e) finalizează procedura de notificare a reacţiei adverse grave, după încheierea investigaţiei, folosind formularul stabilit în partea C din anexa II; (f) transmit anual autorităţii competente un raport complet cu privire la reacţiile adverse grave, folosind formularul stabilit în partea D din anexa I. ART. 6 Notificarea reacţiilor adverse grave (1) Statele membre se asigură că unităţile de transfuzie sangvină şi depozitele de sânge din cadrul spitalelor dispun de proceduri care să permită înregistrarea oricăror incidente adverse grave, care ar putea afecta calitatea şi securitatea sângelui şi a componentelor sangvine. (2) Statele membre se asigură că unităţile raportoare dispun de proceduri care să permită informarea autorităţii competente, de îndată ce este posibil, folosindu-se formularul menţionat în partea A din anexa III, cu privire la orice informaţie relevantă privind incidentele adverse grave care ar putea pune în pericol donatorii şi recipienţii, alţii decât cei direct implicaţi în incidentul în cauză. (3) Statele membre se asigură că unităţile raportoare: (a) evaluează incidentele adverse grave pentru a identifica cauzele care pot fi prevenite pe parcursul procesului; (b) finalizează procedura de notificare a incidentului advers grav, după încheierea investigaţiei, folosind formularul stabilit în partea B din anexa III; (c) transmit anual autorităţii competente un raport complet cu privire la incidentele adverse grave, folosind formularul stabilit în partea C din anexa III. ART. 7 Cerinţe privind sângele şi componentele sangvine importate (1) Statele membre se asigură că, pentru importurile de sânge şi componente sangvine din ţări terţe, unităţile de transfuzie sangvină dispun de un sistem de trasabilitate echivalent cu cel prevăzut la articolul 2 alineatele (2) - (5). (2) Statele membre se asigură că, pentru importurile de sânge şi componente sangvine din ţări terţe, unităţile de transfuzie sangvină dispun de un sistem de notificare echivalent cu cel prevăzut la articolele 5 şi 6. ART. 8 Rapoarte anuale Statele membre prezintă Comisiei un raport anual, până la data de 30 iunie a anului următor, cu privire la notificările incidentelor şi ale reacţiilor adverse grave primite de către autoritatea competentă, folosind formularele stabilite în partea D din anexa II şi partea C din anexa III. ART. 9 Transmiterea de informaţii între autorităţile competente Statele membre se asigură că autorităţile competente respective îşi comunică informaţiile corespunzătoare privind incidentele şi reacţiile adverse grave, pentru a garanta că sângele şi componentele sangvine dovedite sau suspectate a fi necorespunzătoare sunt retrase din uz şi distruse. ART. 10 Transpunerea (1) Fără a aduce atingere articolului 7 din Directiva 2002/98/CE, statele membre asigură intrarea în vigoare, până la 31 august 2006, a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Ele comunică de îndată Comisiei textul prevederilor menţionate anterior şi tabelul de corespondenţă dintre prevederile respective şi prezenta directivă. Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. ART. 11 Intrarea în vigoare Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. ART. 12 Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre. Adoptată la Bruxelles, 30 septembrie 2005. Pentru Comisie Markos KYPRIANOU Membru al Comisiei ANEXA I Înregistrarea datelor privind trasabilitatea în conformitate cu prevederile articolului 4 DE CĂTRE UNITĂŢILE DE TRANSFUZIE SANGVINĂ 1. Identificarea unităţii de transfuzie sangvină 2. Identificarea donatorului de sânge 3. Identificarea unităţii de sânge 4. Identificarea fiecărei componente sangvine 5. Data recoltării (an/lună/zi) 6. Unităţi, cărora le sunt distribuite unităţi de sânge sau componente sangvine, sau destinaţia ulterioară DE CĂTRE UNITĂŢI 1. Identificarea furnizorului de componente sangvine 2. Identificarea componentei sangvine eliberate 3. Identificarea recipientului transfuziei 4. Pentru unităţile de sânge care nu au fost transfuzate, confirmarea destinaţiei ulterioare 5. Data transfuziei sau a destinaţiei ulterioare (an/lună/zi) 6. Numărul lotului componentei, după caz. ANEXA II NOTIFICAREA REACŢIILOR ADVERSE GRAVE PARTEA A Formular de notificare rapidă pentru reacţiile adverse grave suspectate _____________________________________________________________________ Unitatea raportoare _____________________________________________________________________ Identificarea notificării _____________________________________________________________________ Data notificării (an/lună/zi) _____________________________________________________________________ Data transfuziei (an/lună/zi) _____________________________________________________________________ Vârsta şi sexul recipientului _____________________________________________________________________ Data reacţiei adverse grave (an/lună/zi) _____________________________________________________________________ Reacţia adversă gravă se referă la: - Tot sângele - Eritrocite - Trombocite - Plasmă - Altele (a se preciza) _____________________________________________________________________ Tipul de reacţie (reacţii) adversă (adverse) gravă (grave) _____________________________________________________________________ - Hemoliză imunologică datorată incompatibilităţii de tip ABO - Hemoliză imunologică datorată unui alt alloanticorp - Hemoliză nonimunologică - Infecţie bacteriană transmisă prin transfuzie - Anafilaxie/hipersensibilitate - Insuficienţă respiratorie acută posttransfuzională - Infecţie virală transmisă prin transfuzie (HBV) - Infecţie virală transmisă prin transfuzie (HCV) - Infecţie virală transmisă prin transfuzie (HIV-1/2) - Infecţie virală transmisă prin transfuzie, alta (a se preciza) - Infecţie parazitară transmisă prin transfuzie (malarie) - Infecţie parazitară transmisă prin transfuzie, alta (a se preciza) - Purpură posttransfuzională - Reacţia grefei contra gazdă - Alte reacţii grave (a se preciza) - Nivelul de imputabilitate (NA, 0-3) _____________________________________________________________________ PARTEA B Reacţii adverse grave - niveluri de imputabilitate Niveluri de imputabilitate pentru aprecierea reacţiilor adverse. ______________________________________________________________________________ __ Nivelul de | Explicaţie imputabilitate | ________________________|_____________________________________________________ __ NA | Nu se poate evalua| Atunci când datele sunt insuficiente pentru evaluarea | | imputabilităţii. ____|___________________|_____________________________________________________ __ 0 | Exclus | Atunci când există dovezi convingătoare care nu pot fi | | puse la îndoială pentru atribuirea reacţiei adverse | | unor cauze alternative. |___________________|_______________________________________________________ | Improbabil | Atunci când dovezile disponibile permit, în mod clar, | | atribuirea reacţiei adverse unor cauze, altele decât | | sângele sau componentele sangvine. ____|___________________|_____________________________________________________ __ 1 | Posibil | Atunci când dovezile disponibile nu permit atribuirea, | | în mod clar, a reacţiei adverse nici sângelui sau | | componentelor sangvine, nici unor cauze alternative. ____|___________________|_____________________________________________________ __ 2 | Probabil | Atunci când dovezile disponibile permit, în mod clar, | | atribuirea reacţiei adverse sângelui sau componentelor | | sangvine. ____|___________________|_____________________________________________________ __ 3 | Sigur | Atunci când există dovezi convingătoare care nu pot fi | | puse la îndoială, permiţând atribuirea reacţiei | | adverse sângelui sau componentelor sangvine. ____|___________________|_____________________________________________________ __ PARTEA C Formular de confirmare a reacţiilor adverse grave _____________________________________________________________________ Unitatea raportoare _____________________________________________________________________ Identificarea notificării _____________________________________________________________________ Data confirmării (an/lună/zi) _____________________________________________________________________ Data reacţiei adverse grave (an/lună/zi) _____________________________________________________________________ Confirmarea reacţiei adverse grave (da/nu) _____________________________________________________________________ Nivel de imputabilitate (NA, 0-3) _____________________________________________________________________ Modificarea tipului de reacţie adversă gravă (da/nu) _____________________________________________________________________ Dacă da, a se preciza _____________________________________________________________________ Evoluţia clinică (în cazul în care este cunoscută) - recuperare completă - sechele minore - sechele grave - deces _____________________________________________________________________ PARTEA D Formular de notificare anuală a reacţiilor adverse grave ______________________________________________________________________________ __ Unitatea raportoare ______________________________________________________________________________ __ Perioada de notificare ______________________________________________________________________________ __ Acest tabel se referă la: | Numărul de unităţi eliberate (numărul total de _______________________________| unităţi eliberate cu un anumit număr de [] Tot sângele | componente sangvine) _______________________________|______________________________________________ __ [] Eritrocite | Numărul de recipienţi transfuzaţi (numărul _______________________________| total de recipienţi transfuzaţi cu un anumit [] Trombocite | număr de componente sangvine) (în cazul în care _______________________________| este disponibil) [] Plasmă | _______________________________| [] Altele | _______________________________|______________________________________________ __ (a se folosi tabele | Numărul de unităţi transfuzate [numărul total separate pentru fiecare | al componentelor sangvine (al unităţilor) componentă) | transfuzate de-a lungul perioadei de | notificare] (în cazul în care este disponibil) _______________________________|______________________________________________ __ | Numărul | Numărul reacţiilor adverse grave cu | total | un nivel de imputabilitate de la 0 | raportat | la 3 după confirmare (a se vedea _______________________________|__________| anexa IIA) | Numărul | | deceselor| _______________________________|__________|___________________________________ __ | | Nu se | Nivel| Nivel| Nivel| Nivel | | poate |______|______|______|________ | | evalua| 0 | 1 | 2 | 3 _______________________________|__________|_______|______|______|______|______ __ Hemoliză |Datorată | Total | | | | | imunologică|incompatibilităţii |__________|_______|______|______|______|________ | de tip ABO | Decese | | | | | |___________________|__________|_______|______|______|______|________ |Datorată unui alt | Total | | | | | |alloanticorp |__________|_______|______|______|______|________ | | Decese | | | | | ___________|___________________|__________|_______|______|______|______|______ __ Hemoliză nonimunologică | Total | | | | | |__________|_______|______|______|______|________ | Decese | | | | | _______________________________|__________|_______|______|______|______|______ __ Infecţie bacteriană transmisă | Total | | | | | prin transfuzie |__________|_______|______|______|______|________ | Decese | | | | | _______________________________|__________|_______|______|______|______|______ __ Anafilaxie/hipersensibilitate | Total | | | | | |__________|_______|______|______|______|________ | Decese | | | | | _______________________________|__________|_______|______|______|______|______ __ Insuficienţă respiratorie acută| Total | | | | | posttransfuzională |__________|_______|______|______|______|________ | Decese | | | | | _______________________________|__________|_______|______|______|______|______ __ Infecţie virală| HBV | Total | | | | | transmisă prin | |__________|_______|______|______|______|________ transfuzie | | Decese | | | | | |_______________|__________|_______|______|______|______|________ | HCV | Total | | | | | | |__________|_______|______|______|______|________ | | Decese | | | | | |_______________|__________|_______|______|______|______|________ | HIV-1/2 | Total | | | | | | |__________|_______|______|______|______|________ | | Decese | | | | | |_______________|__________|_______|______|______|______|________ | Altele | Total | | | | | | (a se preciza)|__________|_______|______|______|______|________ | | Decese | | | | | _______________|_______________|__________|_______|______|______|______|______ __ Infecţie | Malarie | Total | | | | | parazitară | |__________|_______|______|______|______|________ transmisă prin | | Decese | | | | | transfuzie |_______________|__________|_______|______|______|______|________ | Altele | Total | | | | | | (a se preciza)|__________|_______|______|______|______|________ | | Decese | | | | | _______________|_______________|__________|_______|______|______|______|______ __ Purpură posttransfuzională | Total | | | | | |__________|_______|______|______|______|________ | Decese | | | | | _______________________________|__________|_______|______|______|______|______ __ Reacţia grefei contra gazdei | Total | | | | | |__________|_______|______|______|______|________ | Decese | | | | | _______________________________|__________|_______|______|______|______|______ __ Alte reacţii grave | Total | | | | | (a se preciza) |__________|_______|______|______|______|________ | Decese | | | | | _______________________________|__________|_______|______|______|______|______ __ ANEXA III NOTIFICAREA INCIDENTELOR ADVERSE GRAVE PARTEA A Formular de notificare rapidă a incidentelor adverse grave ______________________________________________________________________________ __ Unitatea raportoare ______________________________________________________________________________ __ Identificarea notificării ______________________________________________________________________________ __ Data notificării (an/lună/zi) ______________________________________________________________________________ __ Data apariţiei incidentului advers grav (an/lună/zi) ______________________________________________________________________________ __ Incident advers grav care poate | Precizări afecta calitatea şi securitatea |__________________________________________ componentelor sangvine din cauza unei|Produs |Echipament|Eroare|Altele probleme privind: |necorespunzător|defect |umană |(a se | | | |preciza) _____________________________________|_______________|__________|______|______ __ Recoltarea de sânge total | | | | _____________________________________|_______________|__________|______|______ __ Recoltarea prin afereză | | | | _____________________________________|_______________|__________|______|______ __ Testarea donărilor | | | | _____________________________________|_______________|__________|______|______ __ Prelucrarea | | | | _____________________________________|_______________|__________|______|______ __ Stocarea | | | | _____________________________________|_______________|__________|______|______ __ Distribuirea | | | | _____________________________________|_______________|__________|______|______ __ Materialele | | | | _____________________________________|_______________|__________|______|______ __ Altele (a se preciza) | | | | _____________________________________|_______________|__________|______|______ __ PARTEA B Formular de confirmare a incidentelor adverse grave _____________________________________________________________________ Unitatea raportoare _____________________________________________________________________ Identificarea notificării _____________________________________________________________________ Data confirmării (an/lună/zi) _____________________________________________________________________ Data apariţiei incidentului advers grav (an/lună/zi) _____________________________________________________________________ Analiza principalelor cauze (detalii) _____________________________________________________________________ Măsuri corective adoptate (detalii) _____________________________________________________________________ PARTEA C Formular de notificare anuală a incidentelor adverse grave ______________________________________________________________________________ __ Unitatea raportoare ______________________________________________________________________________ __ Perioada de notificare | 1 ianuarie - 31 decembrie (anul) ____________________________________|_________________________________________ __ Numărul total de unităţi de sânge şi componente sangvine prelucrate: ______________________________________________________________________________ __ Incident advers grav care | Număr| Precizări poate afecta calitatea şi | total|__________________________________________ securitatea componentelor | | Produs |Echipament|Eroare|Altele sangvine din cauza unei | | defectuos |defect |umană |(a se probleme privind: | | | | |preciza) ______________________________|______|_______________|__________|______|______ __ Recoltarea de sânge total | | | | | ______________________________|______|_______________|__________|______|______ __ Recoltarea prin afereză | | | | | ______________________________|______|_______________|__________|______|______ __ Testarea donărilor | | | | | ______________________________|______|_______________|__________|______|______ __ Prelucrarea | | | | | ______________________________|______|_______________|__________|______|______ __ Stocarea | | | | | ______________________________|______|_______________|__________|______|______ __ Distribuirea | | | | | ______________________________|______|_______________|__________|______|______ __ Materialele | | | | | ______________________________|______|_______________|__________|______|______ __ Altele (a se preciza) | | | | | ______________________________|______|_______________|__________|______|______ __

 

DIRECTIVA 2005-61-CE din 30 septembrie 2005

22 aprilie 2019