HOTĂRÂRE Nr. 546 din 26 aprilie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 389 din 5 mai 2006 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 În scopul armonizării legislaţiei în domeniu cu reglementările Uniunii Europene şi al promovării donării de sânge, se înfiinţează Comitetul Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge, organism fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitet Consultativ, care funcţionează pe lângă Ministerul Sănătăţii. ART. 2 (1) Comitetul Consultativ este format din câte un reprezentant al autorităţilor, instituţiilor publice, asociaţiilor profesionale şi al organizaţiilor neguvernamentale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, desemnaţi de conducătorii acestora. (2) Reprezentanţii desemnaţi de conducerea ministerelor prevăzute în anexă trebuie să aibă funcţia de secretar de stat, fiind numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Membrii Comitetului Consultativ nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestui comitet. ART. 3 Comitetul Consultativ are următoarele atribuţii principale: a) pregăteşte şi fundamentează soluţii, pe care le propune Ministerului Sănătăţii, în vederea elaborării proiectului Strategiei naţionale pentru promovarea donării de sânge şi al Planului naţional de acţiune în vederea implementării Strategiei naţionale pentru promovarea donării de sânge, care se înaintează Guvernului spre aprobare; b) urmăreşte şi evaluează periodic stadiul realizării obiectivelor Strategiei naţionale pentru promovarea donării de sânge şi aplicarea măsurilor din Planul naţional de acţiune în vederea implementării Strategiei naţionale pentru promovarea donării de sânge şi formulează propuneri către Ministerul Sănătăţii; c) face propuneri de armonizare, actualizare şi adaptare a legislaţiei în domeniul donării de sânge cu reglementările internaţionale în materie şi propune ministrului sănătăţii avizarea proiectelor de acte normative în acest domeniu; d) asigură coordonarea în domeniu între instituţiile, organismele profesionale, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale implicate prin intermediul reprezentanţilor din componenţa Comitetului Consultativ în activităţile prevăzute în Strategia naţională pentru promovarea donării de sânge; e) face propuneri Ministerului Sănătăţii pentru sursele de finanţare necesare implementării Strategiei naţionale pentru promovarea donării de sânge şi a măsurilor din Planul naţional de acţiune în vederea implementării Strategiei naţionale pentru promovarea donării de sânge; f) formulează propuneri către Ministerul Sănătăţii în vederea organizării unui sistem naţional pentru recrutarea donatorilor de sânge voluntari, pe baza unor criterii riguroase de selectare; g) întocmeşte raportul anual privind activitatea Comitetului Consultativ, pe care îl înaintează Ministerului Sănătăţii, precum şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea convenţiilor internaţionale în domeniu, la care România este parte. ART. 4 (1) Lucrările Comitetului Consultativ sunt conduse de reprezentantul Ministerului Sănătăţii, desemnat potrivit art. 2, prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) În prima şedinţă a Comitetului Consultativ membrii acestuia vor alege, prin vot secret, 2 vicepreşedinţi. (3) În lipsa preşedintelui, activitatea Comitetului Consultativ este coordonată de unul dintre vicepreşedinţi, în mod alternativ. ART. 5 Secretariatul Comitetului Consultativ este asigurat de 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii. ART. 6 Comitetul Consultativ se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, la convocarea unuia dintre vicepreşedinţi, şi poate adopta hotărâri în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor acestuia. ART. 7 În vederea exercitării atribuţiilor care îi revin, Comitetul Consultativ poate solicita conducerii autorităţilor şi instituţiilor publice reprezentante desemnarea unor specialişti, în vederea constituirii unor grupuri de lucru. ART. 8 Organizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ se stabilesc prin regulament propriu, care se elaborează de membrii acestuia, cu consultarea autorităţilor, instituţiilor publice, asociaţiilor profesionale şi organizaţiilor neguvernamentale nominalizate în anexă, şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Gheorghe Eugen Nicolăescu Ministrul culturii şi cultelor, Adrian Iorgulescu Ministrul apărării naţionale, Teodor Atanasiu p. Ministrul administraţiei şi internelor, Paul Victor Dobre, secretar de stat Ministrul educaţiei şi cercetării, Mihail Hărdău ANEXA 1 AUTORITĂŢILE, INSTITUŢIILE PUBLICE, ASOCIAŢIILE PROFESIONALE ŞI ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE REPREZENTATE ÎN COMITETUL CONSULTATIV PENTRU PROMOVAREA DONĂRII DE SÂNGE 1. Ministerul Sănătăţii 2. Ministerul Culturii şi Cultelor 3. Ministerul Educaţiei şi Cercetării 4. Ministerul Administraţiei şi Internelor 5. Ministerul Apărării Naţionale 6. Comisia de Transfuzie Sanguină din cadrul Ministerului Sănătăţii 7. Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină 8. Colegiul Medicilor din România 9. Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România 10. Consiliul Naţional al Audiovizualului 11. Crucea Roşie din România 12. Asociaţia Naţională a Patronatelor 13. Fundaţia donatorilor benevoli de sânge

 

HOTARARE Nr. 546 din 26 aprilie 2006

22 aprilie 2019