ORDIN Nr. 1132 din 27 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind standardele şi specificaţiile referitoare la sistemul de calitate pentru instituţiile medicale care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 17 iulie 2007 În conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale lit. h) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare, văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 6.821/2007, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin. ART. 1 Se aprobă Normele privind standardele şi specificaţiile referitoare la sistemul de calitate pentru instituţiile medicale care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină, centrele de transfuzie sanguină teritoriale şi spitalele publice şi private în care se administrează terapie transfuzională vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 3 Prezentul ordin transpune Directiva 2002/98/CE privind standardele de calitate şi siguranţă pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia sângelui şi componentelor sanguine de origine umană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene L033 din 8 februarie 2003 şi Directiva 2005/62/CE cu privire la standardele şi specificaţiile comunitare referitoare la sistemul de calitate pentru centrele de transfuzie sanguină, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene L256/41 din 1 octombrie 2005. ART. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii publice, Gheorghe Eugen Nicolăescu Bucureşti, 27 iunie 2007. Nr. 1.132. ANEXA 1 NORME privind standardele şi specificaţiile referitoare la sistemul de calitate pentru instituţiile medicale care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine CAP. 1 Terminologie ART. 1 În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) standard - cerinţele care servesc drept bază de comparaţie; b) specificare - descrierea criteriilor care trebuie îndeplinite în scopul atingerii standardului de calitate solicitat; c) sistem de calitate - structura organizaţională, responsabilităţile, procedurile, procesele şi resursele necesare pentru implementarea managementului calităţii; d) managementul calităţii - ansamblul activităţilor coordonate pentru direcţionarea şi controlul organizării din punctul de vedere al calităţii, la toate nivelurile, în cadrul unei instituţii; e) control de calitate - partea componentă a sistemului de calitate care este axată pe îndeplinirea cerinţelor de calitate; f) asigurarea calităţii - ansamblul activităţilor de la recoltarea sângelui şi până la administrarea acestuia, întreprinse pentru a certifica faptul că sângele şi componentele sanguine de origine umană deţin calitatea necesară scopului căruia îi sunt destinate; g) anchetă retrospectivă - procesul de investigare a raportării unei reacţii adverse suspectate a fi asociată cu o transfuzie la un primitor, în scopul de a identifica donatorul potenţial implicat; h) proceduri scrise - documentele controlate care fac o descriere a modului în care anumite operaţiuni specifice trebuie să fie duse la îndeplinire; i) unitate mobilă - un amplasament temporar sau deplasabil utilizat pentru recoltarea sângelui sau componentelor sanguine, care se află situat în afara, dar sub controlul direct al centrului de transfuzie sanguină; j) procesare - orice etapă în prepararea unui component sanguin care este parcursă între recoltarea sângelui şi livrarea unui component sanguin către serviciul clinic; k) bunele practici - ansamblul tuturor elementelor stabilite în practică, ducând împreună la întrunirea cu consecvenţă a specificaţiilor predefinite pentru sânge şi componentele sanguine şi la conformitatea cu cadrul de reglementări definite; l) carantină - izolarea fizică a componentelor sanguine sau a materialelor/reactivilor recepţionaţi pentru o perioadă de timp variabilă, cât timp se aşteaptă acceptarea, menţinerea ori rebutarea componentelor sanguine sau a materialelor/reactivilor recepţionaţi; m) validare - stabilirea unor evidenţe obiective şi documentate care să confirme faptul că cerinţele predefinite ale unei proceduri sau ale unui proces sunt îndeplinite cu consecvenţă; n) calificare, ca parte componentă a validării, înseamnă acţiunea întreprinsă pentru verificarea oricăror aspecte referitoare la personal, clădiri, echipament sau materiale pentru a certifica faptul că acestea funcţionează corect şi dau rezultatele aşteptate; o) sistem computerizat - un sistem care cuprinde introducerea de date, procesarea electronică şi crearea de informaţii care să poată fi utilizate pentru realizarea de rapoarte, controale automate sau documentaţie. CAP. 2 Sistemul de calitate ART. 2 (1) Calitatea este responsabilitatea tuturor persoanelor implicate în procesele care au loc în cadrul instituţiilor medicale ce desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine, cu un management axat pe asigurarea unei abordări sistematice orientate către calitate şi implementarea şi menţinerea unui sistem al calităţii. (2) Sistemul calităţii cuprinde managementul calităţii, asigurarea şi ameliorarea continuă a calităţii, personalul, clădirile şi echipamentul, documentaţia, recoltarea, testarea şi prelucrarea, stocarea, distribuirea, controlul calităţii, retragerea componentelor sanguine, auditul intern şi extern, gestionarea contractelor, neconformitatea şi autoinspecţia. (3) Sistemul calităţii certifică faptul că toate procesele critice sunt reglementate prin instrucţiuni adecvate şi sunt efectuate în conformitate cu standardele şi specificaţiile din prezentele norme. Echipa managerială examinează periodic sistemul pentru a verifica eficacitatea sa şi pentru a introduce măsuri corective, după caz. ART. 3 (1) Instituţiile medicale autorizate şi acreditate care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine trebuie să aibă un responsabil cu activitatea de asigurare a calităţii, cu scop declarat în îndeplinirea asigurării calităţii. Persoana responsabilă intervine în toate problemele referitoare la calitate, examinează şi aprobă toate documentele legate de calitate. (2) Procedurile, echipamentele, organizarea spaţiilor care au influenţă asupra calităţii şi securităţii sângelui şi componentelor sanguine sunt validate înainte de a fi folosite şi apoi revalidate la intervale de timp regulate, stabilite în urma acestor activităţi. CAP. 3 Personalul ART. 4 (1) Personalul din instituţiile medicale care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine trebuie să fie în număr suficient pentru a putea duce la îndeplinire activităţile referitoare la recoltare, testare, procesare, stocare şi distribuire a sângelui şi componentelor sanguine, selecţia de unităţi compatibile, livrarea de unităţi selectate către serviciile clinice, utilizarea clinică a sângelui şi componentelor sanguine, trasabilitate şi trebuie instruit şi evaluat în vederea stabilirii competenţei de a îndeplini sarcinile specifice. (2) Fişa postului actualizată, cu descrierea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor, va fi întocmită pentru tot personalul. Instituţiile medicale care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine atribuie responsabilitatea pentru managementul tehnic şi asigurarea calităţii unor persoane diferite, care îşi desfăşoară activitatea în mod independent. (3) Întregul personal din instituţiile medicale care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine trebuie să beneficieze de cursuri de formare iniţială şi de educaţie medicală continuă, adecvate sarcinilor specifice. Datele referitoare la cursurile de formare trebuie să fie înregistrate. Este necesar să fie elaborate şi aplicate programe de formare care să includă şi bunele practici. (4) Conţinutul programelor de formare trebuie evaluat periodic, iar competenţa personalului trebuie, de asemenea, evaluată periodic. (5) Vor fi introduse în practică instrucţiuni scrise referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. CAP. 4 Clădiri ART. 5 (1) Spaţiile în care se desfăşoară activităţile de transfuzie (care includ şi locaţiile pentru colecta mobilă) trebuie să fie adaptate şi întreţinute astfel încât să corespundă cu activităţile ce se desfăşoară în acestea. Compartimentarea şi mărimea spaţiilor alocate trebuie să permită desfăşurarea activităţilor într-o secvenţialitate logică, astfel încât să se reducă la minimum riscul unor erori şi să permită curăţenia, precum şi întreţinerea eficientă a curăţeniei în scopul reducerii riscului de contaminare. (2) Zona destinată interviurilor personale confidenţiale în vederea admiterii ca donator de sânge şi componente sanguine se organizează separat de celelalte zone, destinate prelucrării. (3) Recoltarea sângelui se efectuează într-o zonă special amenajată, în condiţii de siguranţă, cu echipaj corespunzător pentru acordarea unui tratament iniţial donatorilor care prezintă reacţii adverse grave sau efecte secundare, în urma unor evenimente sau incidente asociate donării. Zona va fi organizată astfel încât să permită evitarea erorilor care pot apărea în procedura de recoltare. (4) Zona de laborator destinată testării, separată de zonele destinate donatorilor de sânge, recoltării şi procesării sângelui, este accesibilă numai personalului autorizat. (5) Zona de depozitare asigură stocarea, în condiţii corespunzătoare şi de maximă securitate, a tuturor categoriilor de sânge şi componente sanguine, precum şi a materialelor, inclusiv carantinarea şi scoaterea din carantină a materialelor şi a unităţilor de sânge şi componente sanguine care au fost recoltate după criterii speciale (de exemplu, donarea de sânge autolog). (6) Instrucţiunile pentru defectarea echipamentelor şi în cazul întreruperilor de curent vor fi afişate la loc vizibil, în principala zonă de stocare. (7) Se desemnează o zonă pentru distrugerea, în siguranţă, a deşeurilor, a dispozitivelor de unică folosinţă utilizate la recoltarea, testarea şi procesarea sângelui, dar şi pentru sângele sau componentele sanguine rebutate sau administrate. CAP. 5 Echipamente şi materiale ART. 6 (1) Echipamentele vor fi validate pentru a fi utilizate în transfuzie, calibrate şi întreţinute astfel încât să corespundă scopului căruia au fost destinate. Acestea vor avea instrucţiuni de folosire scrise, precum şi evidenţe zilnice privind starea lor. (2) Echipamentele vor fi selecţionate astfel încât să se asigure diminuarea riscului apariţiei oricăror accidente sau erori la donatori, personal, componente sanguine sau pacienţi. (3) Reactivii şi materialele se procură de la furnizori autorizaţi, respectându-se cerinţele şi specificaţiile documentate. Materialele critice se eliberează de către o persoană calificată şi autorizată pentru această sarcină. În anumite cazuri, materialele, reactivii şi echipamentele trebuie să îndeplinească cerinţele legislaţiei în vigoare privind dispozitivele medicale destinate diagnosticului in vitro sau să se conformeze standardelor echivalente, atunci când provin din alte ţări. (4) Inventarierea stocurilor se păstrează pentru o perioadă de timp stabilită împreună cu autoritatea competentă. (5) În cazul folosirii unui sistem computerizat, procedurile de software, hardware şi back-up se validează înainte de punerea în funcţiune, se întreţin în stare corespunzătoare şi se verifică periodic pentru siguranţa în exploatare. Hardware-ul şi software-ul vor fi protejate împotriva utilizării neautorizate şi/sau a modificărilor nepermise. Procedurile de back-up vor preveni orice deteriorări, pierderi de informaţii sau falsificări ale datelor stocate, în cazul unor defecţiuni neaşteptate sau în perioadele în care aparatura nu este în stare de funcţionare. CAP. 6 Documentaţia ART. 7 (1) Documentele care cuprind specificaţiile, procedurile şi formularele referitoare la fiecare activitate efectuată de instituţiile medicale autorizate vor fi întocmite şi completate zilnic. (2) Documentele înregistrate trebuie să fie lizibile, întocmite fie manual, fie transferate pe un alt suport: microfilm sau introduse într-un sistem informatizat, permiţând identificarea persoanei care a înregistrat datele. (3) Modificările semnificative aduse documentelor trebuie luate în considerare cu promptitudine şi vor fi revizuite, datate şi semnate de o persoană autorizată să efectueze această sarcină. CAP. 7 Recoltarea, testarea şi prelucrarea sângelui ART. 8 (1) Procedurile implementate pentru identificarea certă a donatorului în condiţii de securitate, pentru interviu şi evaluarea eligibilităţii vor fi evaluate înainte de fiecare donare, cu respectarea cerinţelor stabilite de legislaţia în vigoare. (2) Intervievarea donatorilor trebuie să fie realizată astfel încât să fie garantată confidenţialitatea. (3) Documentele înregistrate referitoare la conformitatea donatorilor cu criteriile de selecţie şi la evaluarea finală vor fi semnate de către medicul responsabil cu selecţia donatorilor. ART. 9 (1) Procedura de recoltare a sângelui trebuie să fie concepută astfel încât să garanteze faptul că identitatea donatorului este verificată şi înregistrată în condiţii de securitate şi că a fost stabilită în mod clar legătura dintre donator, sânge sau componente sanguine şi probele de sânge recoltate. (2) Sistemele de pungi sterile destinate sângelui şi componentelor sanguine, precum şi procesării acestora trebuie să poarte marca CE sau să respecte standarde echivalente, în cazul în care sângele sau componentele sanguine sunt recoltate în terţe ţări. Numărul de lot al pungii de sânge trebuie să poată fi urmărit pentru fiecare component derivat din punga iniţială. (3) Procedurile de recoltare a sângelui vor fi astfel concepute încât să reducă la minimum riscul de contaminare microbiană. (4) Probele de sânge pentru laborator se recoltează în momentul donării şi se stochează în mod corespunzător înainte de a fi testate. (5) Procedurile utilizate pentru etichetarea înregistrărilor, a pungilor şi a probelor de laborator cu numerele codurilor de donare trebuie concepute astfel încât să evite riscul apariţiei erorilor de identificare. (6) Pungile cu sânge recoltat se manevrează astfel încât să se păstreze calitatea sângelui, la o temperatură de transport şi de stocare adecvată cerinţelor de prelucrare ulterioară. (7) Este necesar să se pună în aplicare un sistem care să asigure trasabilitatea fiecărei donări, cu identificarea sistemului de recoltare şi procesare utilizat. ART. 10 (1) Toate procedurile de laborator trebuie să fie validate înainte de a fi utilizate. (2) Fiecare donare este testată în conformitate cu cerinţele statuate în legislaţia naţională în domeniu. (3) Trebuie să existe proceduri clar definite care să rezolve rezultatele discrepante; să certifice că sângele şi componentele sanguine cu rezultat repetat reactiv în screeningul serologic pentru testarea infecţiilor virale vor fi excluse de la utilizarea în scop terapeutic şi vor fi stocate separat, într-un mediu special alocat. Pentru confirmare trebuie efectuate teste adecvate. În cazul în care rezultatul pozitiv este confirmat, va fi instituit sistemul adecvat de management al donatorilor care să includă informarea donatorului şi aplicarea procedurilor de supraveghere epidemiologică. (4) Datele introduse vor atesta conformitatea cu standardele în vigoare a tuturor reactivilor utilizaţi pentru testarea eşantioanelor de sânge de la donatori şi primitori şi a eşantioanelor din componentele sanguine. (5) Calitatea testărilor de laborator va fi evaluată periodic prin participarea oficială la un sistem de evaluare a performanţei, cum ar fi programul de control extern al calităţii. (6) Testarea imunohematologică trebuie să includă proceduri specifice pentru diferitele categorii de donatori şi primitori de sânge şi componente sanguine, conform normelor în vigoare. ART. 11 (1) Echipamentele şi dispozitivele tehnice se utilizează în conformitate cu procedurile validate anterior. (2) Procesarea în componente sanguine se efectuează utilizându-se proceduri validate corespunzător care includ măsuri de evitare a riscului de contaminare microbiană a componentelor sanguine preparate. ART. 12 (1) Recipientele se etichetează în toate etapele cu etichete conţinând informaţii relevante asupra identităţii acestora. În absenţa unui sistem computerizat validat pentru control se face o etichetare clară şi distinctă a unităţilor de sânge şi componente sanguine scoase din carantină, faţă de cele carantinate. (2) Sistemul de etichetare pentru sângele recoltat, pentru componentele sanguine intermediare şi finite şi pentru probele de sânge destinate testării trebuie să asigure, fără echivoc, identificarea conţinutului sau/şi să fie în conformitate cu cerinţele de etichetare şi de trasabilitate prezente în legislaţia în vigoare. (3) În cazul sângelui şi al componentelor sanguine provenite din donarea autologă, eticheta va respecta, de asemenea, cerinţele legislaţiei în domeniu. ART. 13 (1) Se va aplica un sistem sigur care să asigure prevenirea eliberării din carantină a fiecărei unităţi de sânge sau a fiecărui component sanguin înainte de îndeplinirea tuturor cerinţelor obligatorii stabilite în prezentele norme. Fiecare centru de transfuzie sanguină va demonstra că fiecare unitate de sânge sau de component sanguin a fost scoasă oficial din carantină de către o persoană autorizată. Evidenţele scrise vor demonstra faptul că, înainte ca un component sanguin să fie scos din carantină, toate formularele de uz curent, toate evidenţele medicale relevante şi toate rezultatele testelor au întrunit toate criteriile de acceptabilitate. (2) Sângele şi componentele sanguine carantinate trebuie păstrate separat, atât din punct de vedere administrativ, cât şi fizic faţă de componentele care au fost scoase din carantină. În absenţa unui sistem computerizat validat de control, etichetarea unei unităţi de sânge sau de component sanguin trebuie să asigure identificarea statutului respectiv de carantinare/scoatere din carantină, în conformitate cu art. 12 alin. (1). (3) În situaţia în care componentul final nu poate fi scos din carantină datorită unui rezultat pozitiv confirmat pentru o maladie infecţioasă, atunci, în conformitate cu cerinţele menţionate la art. 10 alin. (2) şi (3), se face o verificare pentru a confirma faptul că sunt identificate toate celelalte componente rezultate din donarea incriminată, dar şi componentele preparate din donările anterioare ale aceleiaşi persoane. Fişa donatorului va fi actualizată imediat. CAP. 8 Stocarea, distribuţia şi livrarea ART. 14 (1) Centrele de transfuzie sanguină prin sistemul de calitate, unităţile de transfuzie sanguină şi serviciul clinic din spital vor certifica în cazul sângelui şi componentelor sanguine destinate utilizării terapeutice că cerinţele de stocare, distribuţie şi/sau livrare sunt respectate cu stricteţe. (2) Sistemul de calitate din centrul de transfuzie sanguină trebuie să certifice faptul că, în cazul sângelui şi al componentelor sanguine destinate obţinerii de produse medicamentoase de uz uman, sunt respectate cerinţele de stocare şi distribuţie prevăzute în legislaţia în domeniu. (3) Procedurile pentru stocare, distribuţie şi livrare se validează pentru a asigura calitatea sângelui şi componentelor sanguine pe toată perioada de stocare şi pentru a exclude o posibilă eroare de identificare a componentelor între ele. Toate acţiunile de transport şi de stocare, inclusiv recepţia, distribuţia şi livrarea, vor fi definite prin proceduri şi specificaţii scrise. (4) Sângele şi componentele sanguine din donarea autologă, precum şi sângele şi componentele sanguine recoltate în scopuri speciale se depozitează separat. (5) Se întocmesc şi se păstrează registre adecvate pentru evidenţa stocului, distribuţiei şi livrării. (6) Ambalarea pungilor se face astfel încât să se păstreze temperatura de stocare şi integritatea sângelui şi componentelor sanguine în timpul distribuţiei, transportului şi livrării. (7) Returnarea sângelui şi componentelor sanguine în stoc în vederea redistribuirii sau relivrării pentru un alt pacient se acceptă numai atunci când sunt îndeplinite toate cerinţele de calitate şi procedurile statuate de către centrul de transfuzie sanguină şi/sau unitatea de transfuzie din spital pentru a asigura integritatea şi conformitatea componentelor sanguine. CAP. 9 Managementul contractelor ART. 15 Sarcinile care trebuie duse la îndeplinire prin externalizarea serviciilor se definesc într-un contract scris, specific. CAP. 10 Neconformitatea ART. 16 (1) Componentele sanguine care prezintă deviaţii de la cerinţele standardelor prevăzute în legislaţia în domeniu se scot din carantină şi se distribuie/livrează în vederea transfuziei numai în circumstanţe excepţionale şi cu acordul scris al medicului curant care a solicitat componentul sanguin, al medicului coordonator al unităţii de transfuzie din spital şi al medicului din centrul de transfuzie sanguină. (2) Reclamaţiile, informaţiile, reacţiile adverse severe şi incidentele adverse severe care ar putea sugera faptul că au fost livrate componente sanguine neconforme vor fi documentate, investigate cu atenţie pentru decelarea agenţilor cauzali şi, dacă este cazul, trebuie să fie urmate de retragerea componentului şi de implementarea de măsuri corective pentru a preveni repetarea acestor situaţii. Procedurile practice certifică faptul că autorităţile competente au fost informate în mod corespunzător asupra reacţiilor şi incidentelor adverse severe, în conformitate cu cerinţele din reglementări. ART. 17 (1) Centrele de transfuzie sanguină şi unităţile de transfuzie sanguină din spital trebuie să aibă personal autorizat care să evalueze necesitatea unei posibile retrageri a sângelui şi componentelor sanguine distribuite şi/sau livrate şi care să iniţieze şi să coordoneze un astfel de proces. (2) Se aplică un sistem eficient de retragere care să includă descrierea responsabilităţilor şi a măsurilor ce se întreprind. Acesta include, de asemenea, raportarea către autoritatea competentă stabilită prin procedură. (3) La intervale de timp prestabilite se va verifica trasabilitatea tuturor componentelor sanguine relevante şi, acolo unde este cazul, se va include şi ancheta retrospectivă. Scopul declarat al unei investigaţii este acela de a identifica orice donator care ar fi putut contribui la producerea unei reacţii transfuzionale şi de a retrage orice component sanguin disponibil de la acel donator, dar şi de a informa personalul medical şi pe primitorii acelor componente provenite de la acelaşi donator despre eventualitatea că aceştia ar fi putut fi supuşi la risc. ART. 18 (1) Se va introduce un sistem care să certifice aplicarea de măsuri corective şi preventive legate de nonconformitatea sângelui şi a componentelor sanguine şi de problemele de calitate. (2) Analiza de rutină a tuturor datelor se face pentru a identifica problemele de calitate ce ar putea necesita luarea de măsuri corective sau pentru a identifica orice tendinţe nefavorabile ce pot necesita luarea de măsuri preventive. (3) Erorile şi accidentele trebuie documentate şi investigate în scopul identificării problemelor de sistem pentru a se putea lua măsurile corective necesare. CAP. 11 Autoinspecţia, auditul şi îmbunătăţirea calităţii ART. 19 (1) Autoinspecţia sau sistemele de auditare sunt puse în aplicare pentru toate părţile componente ale operaţiunilor, pentru verificarea conformităţii lor faţă de standardele stabilite în legislaţia în vigoare. Acestea trebuie efectuate cu regularitate de către persoane instruite şi competente, în mod independent şi în conformitate cu procedurile aprobate. (2) Rezultatele vor fi înregistrate şi trebuie să fie întreprinse măsuri adecvate, corective şi preventive, la timpul potrivit şi într-o manieră cât mai eficientă.

 

ORDIN Nr. 1132 din 27 iunie 2007

22 aprilie 2019