ORDIN Nr. 1214 din 5 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională adecvată a personalului implicat în stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi administrarea de sânge şi componente sanguine umane EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 839 din 11 octombrie 2006 Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii externe şi afaceri europene şi al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 4.791/2006, ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin: ART. 1 Formarea profesională a personalului implicat în stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi administrarea de sânge şi componente sanguine umane se realizează prin programe de educaţie continuă, organizate anual de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în colaborare cu Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină, Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti, centrele regionale de transfuzie sanguină şi cu organizaţiile profesionale respective. ART. 2 (1) Programele de educaţie continuă se elaborează de Comisia consultativă de specialitate hematologie şi transfuzii a Ministerului Sănătăţii Publice pentru satisfacerea nevoilor de formare în domeniul transfuziei sanguine a grupurilor-ţintă, corespunzător profesiei, nivelului de pregătire şi activităţilor desfăşurate. (2) Programele de educaţie continuă sunt structurate în programe de pregătire iniţială şi programe de pregătire continuă în domeniul transfuziei sanguine. (3) Pregătirea iniţială în domeniul transfuziei sanguine se efectuează în mod obligatoriu în primele 6 luni de la implicarea în activitatea de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare. Activitatea profesională în această perioadă se desfăşoară sub supravegherea unei persoane cu experienţă în domeniu. ART. 3 (1) Programele de educaţie continuă sunt acreditate şi certificate de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, fiind creditate de către Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, respectiv de Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România. (2) La evaluarea finală a programelor de educaţie continuă se acordă note cuprinse între 1 - 10, nota minimă de promovare fiind 7. Participanţilor care au promovat evaluarea finală li se eliberează certificate conform reglementărilor în vigoare. ART. 4 Programele de educaţie continuă pentru personalul prevăzut la art. 1 sunt susţinute de către formatorii acreditaţi în domeniul medicinii transfuzionale şi se desfăşoară în cadrul Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină, al Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti, al centrelor regionale de transfuzie sanguină, precum şi al centrelor de transfuzie sanguină judeţene. ART. 5 În termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Comisia consultativă de specialitate hematologie şi transfuzii a Ministerului Sănătăţii Publice va elabora programele de pregătire iniţială şi continuă în domeniul transfuziei sanguine pentru grupurile-ţintă menţionate la art. 2 alin. (1), urmând ca organizarea acestor programe de educaţie continuă să se facă până la sfârşitul anului 2007. ART. 6 Se asimilează ca pregătire iniţială în domeniul transfuziei sanguine experienţa profesională dobândită de personalul care la data intrării în vigoare a prezentului ordin lucrează de cel puţin 3 ani în Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină, Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti, centrele regionale de transfuzie sanguină, precum şi în centrele de transfuzie sanguină judeţene, eliberându-se certificate în acest sens. ART. 7 Masteratul efectuat în domeniul transfuziei sanguine se echivalează cu programele de pregătire iniţială şi continuă în domeniul transfuziei sanguine pentru o perioadă de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. ART. 8 Documentele care atestă efectuarea cursurilor şi stagiilor de pregătire în domeniul transfuziei sanguine efectuate în ultimii 3 ani anteriori intrării în vigoare a prezentului ordin se asimilează cu certificatul acordat pentru pregătirea iniţială în domeniul transfuziei sanguine. ART. 9 Direcţia generală relaţii externe şi afaceri europene, Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare, Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină, Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti, centrele regionale de transfuzie sanguină şi centrele de transfuzie sanguină judeţene vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. ART. 10 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii publice, Gheorghe Eugen Nicolăescu ---------------

 

ORDIN Nr. 1214 din 5 octombrie 2006

22 aprilie 2019